KHU DU LỊCH SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU

<p><span style="font-weight: bolder;">Địa điểm:</span> Bình Châu, Xuyên Mộc - BRVT</p> <p><span style="font-weight: bolder;">Loại hình: </span>Dự án </p> <p><span style="font-weight: bolder;">Chủ đầu tư:</span> NOVALAND</p> <p><span style="font-weight: bolder;">Thi công:</span> Đại Phát Construction</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="" height="524" src="https://dpcons.vn/upload/images/fe1.jpg" width="700" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" height="524" src="https://dpcons.vn/upload/images/fe2.jpg" width="700" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" height="667" src="https://dpcons.vn/upload/images/fe3.jpg" width="500" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" height="525" src="https://dpcons.vn/upload/images/fe4.jpg" width="700" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" height="525" src="https://dpcons.vn/upload/images/fe5.jpg" width="700" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" height="525" src="https://dpcons.vn/upload/images/fe6.jpg" width="700" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" height="333" src="https://dpcons.vn/upload/images/fe7.jpg" width="700" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" height="315" src="https://dpcons.vn/upload/images/fe8.jpg" width="700" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" height="315" src="https://dpcons.vn/upload/images/fe9.jpg" width="700" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" height="393" src="https://dpcons.vn/upload/images/fe10.jpg" width="700" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" height="525" src="https://dpcons.vn/upload/images/fe11.jpg" width="700" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" height="525" src="https://dpcons.vn/upload/images/fe12.jpg" width="700" /></p> <p style="text-align: center;">LOADING.....</p>